0045   <   0046   >   0047       index

oentoeng / roegih
 

8 SES   /   oentoeng
9 SET   /   ada oentoeng
0 SEU   /   apa ada oentoeng
1 SEV   /   bisa oentoeng
2 SEW   /   kaloe oentoeng
3 SEX   /   kaloe tida oentoeng
4 SEY   /   kaoentoengan
5 SEZ   /   kaoentoengan bagaimana
6 SFA   /   oentoeng banjak
7 SFB   /   oentoeng berapa
8 SFC   /   oentoeng sedikiet
9 SFD   /   oentoeng terlaloe banjak
0 SFE   /   oentoeng terlaloe tipis
1 SFG   /   oentoeng tida ada
2 SFH   /   oentoeng tjoema
3 SFI   /   soedah ada oentoeng
4 SFJ   /   soesah oentoeng
5 SFK   /   tida bisa oentoeng
6 SFL   /   tida oentoeng
7 SFM   /   tida oentoeng dan tida roegih

8 SFN   /   Oepah

ex Sampoerna Code (Soerabaja, 1931?), terkarang oleh K. Ohashi
LC HE7678.I5 O52 (Orien Indo)
 

7 October 2011
tags: